اوقات شرعی استان سیستان و بلوچستان


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
جمعه۱ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۳ : ۴۷۰۵ : ۲۹ : ۱۴۱۲ : ۲۹ : ۵۵۱۹ : ۳۰ : ۳۶۱۹ : ۴۸ : ۴۶
شنبه۲ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۴ : ۰۲۰۵ : ۲۹ : ۲۸۱۲ : ۳۰ : ۰۸۱۹ : ۳۰ : ۴۸۱۹ : ۴۸ : ۵۷
یکشنبه۳ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۴ : ۱۸۰۵ : ۲۹ : ۴۳۱۲ : ۳۰ : ۲۱۱۹ : ۳۰ : ۵۷۱۹ : ۴۹ : ۰۶
دوشنبه۴ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۴ : ۳۶۰۵ : ۲۹ : ۵۹۱۲ : ۳۰ : ۳۴۱۹ : ۳۱ : ۰۶۱۹ : ۴۹ : ۱۴
سه شنبه۵ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۴ : ۵۶۰۵ : ۳۰ : ۱۷۱۲ : ۳۰ : ۴۷۱۹ : ۳۱ : ۱۳۱۹ : ۴۹ : ۲۱
چهارشنبه۶ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۵ : ۱۷۰۵ : ۳۰ : ۳۵۱۲ : ۳۰ : ۵۹۱۹ : ۳۱ : ۱۹۱۹ : ۴۹ : ۲۷
پنج شنبه۷ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۵ : ۴۰۰۵ : ۳۰ : ۵۵۱۲ : ۳۱ : ۱۲۱۹ : ۳۱ : ۲۴۱۹ : ۴۹ : ۳۱
جمعه۸ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۶ : ۰۵۰۵ : ۳۱ : ۱۵۱۲ : ۳۱ : ۲۴۱۹ : ۳۱ : ۲۸۱۹ : ۴۹ : ۳۴
شنبه۹ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۶ : ۳۱۰۵ : ۳۱ : ۳۶۱۲ : ۳۱ : ۳۶۱۹ : ۳۱ : ۳۰۱۹ : ۴۹ : ۳۵
یکشنبه۱۰ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۶ : ۵۸۰۵ : ۳۱ : ۵۸۱۲ : ۳۱ : ۴۸۱۹ : ۳۱ : ۳۰۱۹ : ۴۹ : ۳۵
دوشنبه۱۱ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۷ : ۲۷۰۵ : ۳۲ : ۲۱۱۲ : ۳۱ : ۵۹۱۹ : ۳۱ : ۳۰۱۹ : ۴۹ : ۳۴
سه شنبه۱۲ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۷ : ۵۷۰۵ : ۳۲ : ۴۵۱۲ : ۳۲ : ۱۰۱۹ : ۳۱ : ۲۸۱۹ : ۴۹ : ۳۱
چهارشنبه۱۳ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۸ : ۲۹۰۵ : ۳۳ : ۱۰۱۲ : ۳۲ : ۲۱۱۹ : ۳۱ : ۲۴۱۹ : ۴۹ : ۲۶
پنج شنبه۱۴ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۹ : ۰۲۰۵ : ۳۳ : ۳۵۱۲ : ۳۲ : ۳۲۱۹ : ۳۱ : ۲۰۱۹ : ۴۹ : ۲۰
جمعه۱۵ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۹ : ۳۶۰۵ : ۳۴ : ۰۱۱۲ : ۳۲ : ۴۲۱۹ : ۳۱ : ۱۳۱۹ : ۴۹ : ۱۳
شنبه۱۶ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۰ : ۱۲۰۵ : ۳۴ : ۲۸۱۲ : ۳۲ : ۵۲۱۹ : ۳۱ : ۰۶۱۹ : ۴۹ : ۰۴
یکشنبه۱۷ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۰ : ۴۸۰۵ : ۳۴ : ۵۶۱۲ : ۳۳ : ۰۲۱۹ : ۳۰ : ۵۷۱۹ : ۴۸ : ۵۳
دوشنبه۱۸ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۱ : ۲۶۰۵ : ۳۵ : ۲۴۱۲ : ۳۳ : ۱۱۱۹ : ۳۰ : ۴۶۱۹ : ۴۸ : ۴۱
سه شنبه۱۹ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۲ : ۰۵۰۵ : ۳۵ : ۵۲۱۲ : ۳۳ : ۱۹۱۹ : ۳۰ : ۳۴۱۹ : ۴۸ : ۲۸
چهارشنبه۲۰ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۲ : ۴۴۰۵ : ۳۶ : ۲۲۱۲ : ۳۳ : ۲۸۱۹ : ۳۰ : ۲۱۱۹ : ۴۸ : ۱۳
پنج شنبه۲۱ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۳ : ۲۵۰۵ : ۳۶ : ۵۲۱۲ : ۳۳ : ۳۵۱۹ : ۳۰ : ۰۶۱۹ : ۴۷ : ۵۷
جمعه۲۲ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۴ : ۰۷۰۵ : ۳۷ : ۲۲۱۲ : ۳۳ : ۴۳۱۹ : ۲۹ : ۵۰۱۹ : ۴۷ : ۳۹
شنبه۲۳ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۴ : ۴۹۰۵ : ۳۷ : ۵۳۱۲ : ۳۳ : ۵۰۱۹ : ۲۹ : ۳۲۱۹ : ۴۷ : ۲۰
یکشنبه۲۴ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۵ : ۳۳۰۵ : ۳۸ : ۲۴۱۲ : ۳۳ : ۵۶۱۹ : ۲۹ : ۱۳۱۹ : ۴۶ : ۵۹
دوشنبه۲۵ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۶ : ۱۷۰۵ : ۳۸ : ۵۶۱۲ : ۳۴ : ۰۲۱۹ : ۲۸ : ۵۳۱۹ : ۴۶ : ۳۷
سه شنبه۲۶ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۷ : ۰۱۰۵ : ۳۹ : ۲۸۱۲ : ۳۴ : ۰۷۱۹ : ۲۸ : ۳۱۱۹ : ۴۶ : ۱۳
چهارشنبه۲۷ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۷ : ۴۷۰۵ : ۴۰ : ۰۱۱۲ : ۳۴ : ۱۲۱۹ : ۲۸ : ۰۸۱۹ : ۴۵ : ۴۸
پنج شنبه۲۸ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۸ : ۳۳۰۵ : ۴۰ : ۳۴۱۲ : ۳۴ : ۱۷۱۹ : ۲۷ : ۴۳۱۹ : ۴۵ : ۲۱
جمعه۲۹ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۹ : ۲۰۰۵ : ۴۱ : ۰۷۱۲ : ۳۴ : ۲۰۱۹ : ۲۷ : ۱۷۱۹ : ۴۴ : ۵۳
شنبه۳۰ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۱۰ : ۰۷۰۵ : ۴۱ : ۴۰۱۲ : ۳۴ : ۲۴۱۹ : ۲۶ : ۴۹۱۹ : ۴۴ : ۲۳
یکشنبه۳۱ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۱۰ : ۵۵۰۵ : ۴۲ : ۱۴۱۲ : ۳۴ : ۲۶۱۹ : ۲۶ : ۲۰۱۹ : ۴۳ : ۵۲
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.